جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 215,920 93.53 660,505 96.55 745,781 97.68 796,965 95.45
اوراق مشارکت 29 0.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 29 0.01 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,002 0.43 4,139 0.61 3,554 0.47 673 0.08
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 13,885 6.01 19,439 2.84 14,196 1.86 37,294 4.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 113,714 49.26 311,809 45.58 374,581 49.06 415,369 49.75