بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 189,237 93.24 345,390 89.58 393,870 89.81 400,314 88.43
اوراق مشارکت 31 0.02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 31 0.02 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 567 0.28 4,002 1.04 4,503 1.03 12,446 2.75
سایر دارایی ها 13,101 6.45 36,180 9.38 40,204 9.17 39,936 8.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 103,062 50.78 165,442 42.91 188,486 42.98 191,813 42.37