بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 179,962 93.85 195,066 81.96 207,940 78.35 229,122 81.34
اوراق مشارکت 33 0.02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 33 0.02 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 419 0.22 394 0.17 404 0.15 298 0.11
سایر دارایی ها 11,305 5.9 42,553 17.88 57,050 21.5 52,250 18.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 99,192 51.73 114,982 48.31 116,268 43.81 124,766 44.3