جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 360,351 92.92 954,641 98.54 969,756 98.81 1,037,715 99.23
اوراق مشارکت 24 0.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 25 0.01 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,214 2.12 2,469 0.25 3,066 0.31 211 0.02
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 19,198 4.95 11,639 1.2 8,602 0.88 7,857 0.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 201,792 52.03 585,217 60.41 593,798 60.5 633,237 60.55