جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 224,392 93.68 788,882 97.11 961,818 96.72 1,265,992 94.74
اوراق مشارکت 28 0.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 28 0.01 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 997 0.42 3,109 0.38 517 0.05 1,004 0.08
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 14,077 5.88 20,396 2.51 32,071 3.23 69,323 5.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 114,877 47.96 305,668 37.63 356,991 35.9 605,185 45.29