جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 191,297 93.14 362,885 88.69 383,668 88.87 380,134 90.74
اوراق مشارکت 31 0.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 31 0.01 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 694 0.34 7,041 1.72 11,580 2.68 12,235 2.92
واحد صندوق
سایر دارایی ها 13,343 6.5 39,229 9.59 36,455 8.44 26,548 6.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 103,880 50.58 173,300 42.36 181,639 42.07 171,567 40.95