بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 182,820 93.54 254,774 84.63 291,465 88.34 318,333 95.46
اوراق مشارکت 32 0.02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 32 0.02 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 415 0.21 324 0.11 100 0.03 95 0.03
سایر دارایی ها 12,151 6.22 45,929 15.26 38,359 11.63 15,048 4.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 100,489 51.41 134,343 44.63 147,186 44.61 145,206 43.54