جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 195,764 93.12 402,936 91.04 429,573 93.52 472,262 94.38
اوراق مشارکت 30 0.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 30 0.01 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 852 0.41 8,283 1.87 6,975 1.52 4,107 0.82
واحد صندوق
سایر دارایی ها 13,554 6.45 31,387 7.09 22,774 4.96 24,031 4.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 105,528 50.2 185,740 41.97 192,437 41.9 212,472 42.46