بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج به همراه توضیحات