مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1400/02/04
نامه موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/29 صندوق دماسنج ( امیدنامه ای ) 1400/01/31
نامه موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/29 صندوق دماسنج 1400/01/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1399/09/29 1399/09/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1399/09/17
نامه موافقت سازمان با تمدید فعالیت صندوق ( صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/02بعد از تایید سازمان ) 1399/07/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/2 1399/06/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/0602 1399/05/21
صورتجلسه مجمع 1399/04/11 قبل از تایید سازمان 1399/05/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1399/04/11 1399/04/11
نامه موافقت سازمان با تمدید فعالیت صندوق مجمع مورخ 1399/03/11 1399/04/08
صورتجلسه مجمع 1399/03/11صندوق قبل از تایید سازمان 1399/04/01
آگهی دعوت به مجمع 1399/04/11 1399/04/01
آگهی دعوت به مجمع 1399/03/27 1399/03/17
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1399/03/11 1399/03/11
آگهی دعوت به مجمع 1399/03/11 1399/02/28
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1398/10/08) 1398/12/11
نامه موافقت سازمان با مصوبات امیدنامه ای مجمع مورخ 1398/10/08صندوق دماسنج 1398/12/11
نامه موافقت سازمان با مصوبات اساسنامه ای مجمع مورخ 1398/10/08صندوق دماسنج 1398/12/11
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه ای) 1398/12/06
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1398/11/27
نامه موافقت سازمان با تمدید فعالیت صندوق مجمع مورخ 1398/10/08 1398/11/26
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1398/11/06
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1398/11/06
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/08 1398/10/08
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/10/08 1398/09/26
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1398/03/13) 1398/04/26
نامه موافقت سازمان با مصوبات امیدنامه ای مجمع مورخ 1398/03/13 صندوق دماسنج 1398/04/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/13 صندوق دماسنج 1398/03/13
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/13 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/03/04
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/11/24
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1397/11/24
نامه موافقت سازمان با مصوبات صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/23 1397/11/24
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1397/10/23) 1397/11/21
نامه موافقت سازمان با مصوبات اساسنامه ای مجمع مورخ 1397/10/23 1397/11/16
نامه موافقت سازمان با مصوبات امیدنامه ای مجمع مورخ 1397/10/23 1397/11/16
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/11/07
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1397/11/07
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/23 صندوق دماسنج 1397/10/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/10/23 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/10/05
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1397/04/24) 1397/06/27
نامه موافقت سازمان با تمدید فعالیت صندوق مجمع مورخ 1397/04/24 1397/06/21
تایید تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/04/24 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/06/20
صورتجلسه مجمع 1397/04/24صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1397/04/31
صورتجلسه مجمع 1397/04/24صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/04/31
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق دماسنج 1397/04/24
نامه موافقت سازمان بورس با تمدید شش ماهه فعالیت صندوق دماسنج 1397/04/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق : 1397/04/12
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1396/08/21) 1396/09/14
نامه موافقت سازمان با مصوبات تغییرات اساسنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (مجوز تمدید فعالیت صندوق) 1396/09/11
نامه موافقت سازمان با مصوبات تغییرات امیدنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1396/09/04
صورتجلسه مجمع 1396/08/21 صندوق قبل از تایید سازمان ( تغییرات امید نامه ) 1396/08/27
صورتجلسه مجمع 1396/08/21 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1396/08/24
صورت اسامی حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج مورخ 1396/08/21 1396/08/21
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق مورخ 1396/08/21 1396/08/09
موافقت سازمان با تمدید شش ماهه مجوز فعالیت صندوق 1396/08/08
آگهی تغییرات امیدنامه(مجمع 1396/02/24) 1396/04/24
صورتجلسه تغییرات اساسنامه بعد از تایید سازمان 1396/04/03
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مجمع اردیبهشت 96 بعد از تایید سازمان 1396/04/03
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع اردیبهشت 96 بعد از تایید سازمان 1396/04/03
صورت جلسه مجمع 1396/02/06 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1 1396/03/01
صورت جلسه مجمع 1396/02/06 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1 1396/03/01
صورت جلسه مجمع 1396/02/06 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1396/02/31
صورت جلسه مجمع 1396/02/06 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1396/02/31
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج مورخ 1396/02/24 1396/02/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1396/02/24 صندوق دماسنج 1396/02/09
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 1395/09/15 1395/12/11
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 15/09/1395 توسط سازمان بورس اوراق بهادار 1395/12/07
صورت جلسه مجمع 1395/09/15 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1395/09/22
صورت جلسه مجمع 1395/09/15 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1395/09/22
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج مورخ1395/09/15 1395/09/16
آگهی روزنامه برگزاری مجمع صندوق مورخ 1395/09/15 1395/09/06
آگهی روزنامه رسمی مجمع 30/01/1395 1395/08/25
تغییر سهامداران ممتاز صندوق بعد از تایید سازمان بورس اوراق بهادار 1395/05/23
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 30/01/1395 توسط سازمان بورس اوراق بهادار 1395/05/04
آگهی روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر تعییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس 1395/04/09
اصلاح کارمزد متولی و تغییر حق الزحمه حسابرس 1395/04/09
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج مورخ1395/01/17 1395/01/17
آگهی روزنامه دعوت مجدد برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 17/01/1395 1394/12/26
صورت جلسه مجمع 17/12/1394 صندوق قبل از تایید سازمان 1394/12/26
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه مورخ 1394/12/17 1394/12/17
آگهی روزنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق مورخ 17/12/1394 1394/12/08
صورت جلسه مجمع 1393/10/08صندوق بعداز تایید سازمان 1393/10/23
صورتجلسه مجمع صندوق دماسنج 1393/10/08 1393/10/16
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج مورخ 1393/10/08 1393/10/08
آگهی روزنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق 1393/10/07
صورت جلسه مجمع 21/04/1393صندوق بعداز تایید سازمان(تغییرات امیدنامه) 1393/06/30
صورت جلسه مجمع 21/04/1393صندوق بعداز تایید سازمان 1393/06/23
آگهی روزنامه و صورت جلسه مجمع صندوق قبل از تایید سازمان 1393/05/04
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج مورخ 1393/04/21 1393/04/23
صورت جلسه مجمع بتاریخ 7 دیماه 92 1392/10/11
صورت جلسه مجمع موسس 1392/08/14