صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1400/02/01
گزارش عملکرد مدیر براي دوره 6 ماهه منتهي به : 1399/12/30 ( حسابرسی نشده ) 1400/02/01
صورتهاي مالي براي دوره 6 ماهه مالی منتهي به : 1399/12/30 ( حسابرسی نشده ) 1400/02/01
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 اسفندماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1400/01/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1399/12/02
صورت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1399/11/01
گزارش عملکرد مدیر سه ماهه منتهی به 1399/09/30( حسابرسی نشده ) 1399/10/17
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1399/09/30( حسابرسی نشده ) 1399/10/17
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30آذر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنح 1399/10/06
صورتهاي مالي حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به : 1399/06/31صندوق سرمايه گذاري مشترک دماسنج 1399/09/05
گزارش عملکرد حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به : 1399/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک دماسنج 1399/09/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبانماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1399/09/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه 1399 صندوق سرمایه گذاری دماسنج 1399/08/05
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/06/31حسابرسی نشده 1399/07/29
صورتهاي مالي حسابرسي نشده براي سال مالي منتهي به : 1399/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک دماسنج 1399/07/29
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری دماسنج 1399/07/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری دماسنج 1399/06/10
گزارش صورت وضعیت پرتفو منتهی به 1399/04/31 1399/05/07
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1399/03/31حسابرسی نشده 1399/04/28
گزارش صورتهای مالی دوره مالی 9ماهه منتهی به 1399/03/31حسابرسی نشده 1399/04/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/10
گزارش صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی شده 1399/03/13
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 1399/03/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/03
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1399/02/03
گزارش صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1399/02/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/05
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/11/08
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به : 1398/09/30 1398/10/28
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/10/02
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/09/09
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1398/06/31 1398/09/03
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 1398/09/03
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/08/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1398/06/31 1398/07/29
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 1398/07/16
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/07/01
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/06/02
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/05/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به : 1398/03/31 1398/04/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به : 1398/03/31 1398/04/29
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/04/02
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1397/12/29 1398/03/13
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/03/13
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/03/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/02/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1397/12/29 1398/02/07
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1398/01/07
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 (اصلاحی) 1397/12/13
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/12/08
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به : 1396/12/29 1397/11/24
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/11/08
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به : 1397/09/30 1397/10/26
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/10/04
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/09/11
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/09/10
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/09/06
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 مهر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/08/07
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/07/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/07/28
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/07/09
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/06/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/05/07
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به : 1397/03/31 1397/04/30
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/04/05
گزارش پورتفوی ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/03/06
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره ی مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/25
گزارش پورتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/02/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره ی مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1397/01/08
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1396/12/19
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آذرماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج 1396/12/16
گزارش پرتقوي ماهیانه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک دماسنج 1396/12/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به: 1396/09/30 1396/10/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به: 1396/09/30 1396/10/26
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1396/06/31 1396/08/17
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1396/06/31 1396/08/17
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 31/6/96 1396/07/27
صورت مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 31/6/96 1396/07/27
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 31/3/96 1396/05/01
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 31/3/96 1396/05/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1394/12/29 1396/02/25
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1394/12/29 1396/02/25
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1394/12/29 1396/02/25
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1394/12/29 1396/02/25
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1395/12/30 1396/02/24
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/24
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به: 1395/12/30 1396/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به: 1395/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به: 1395/06/31 1395/10/29
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به: 1395/06/31 1395/10/29
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به: 1395/09/30 1395/10/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 1395/06/31 1395/10/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به: 1395/09/30 1395/10/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به:31/06/1395 1395/10/11
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به: 1394/09/30 1394/10/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به: 1394/09/30 1394/10/28
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به: 1394/06/31 1394/08/27
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به: 1394/06/31 1394/08/27
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 1394/06/31 1394/07/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 1394/06/31 1394/07/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به: 1394/03/31 1394/04/15
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی9 ماهه منتهی به: 1394/03/31 1394/04/15
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی6 ماهه منتهی به: 29/12/1393 1394/03/06
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی6 ماهه منتهی به:29/12/1393 1394/03/02
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی6 ماهه منتهی به: 1393/12/29 1394/02/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی6 ماهه منتهی به: 1393/12/29 1394/02/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به: 1393/09/30 1393/10/30
گزارش عملکردصندوق برای دوره 3ماهه منتهی به:30/09/1393 1393/10/29
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق ،دوره مالی 11ماه و 11 روزه منتهی به: 31/06/1393 1393/08/28
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق دوره مالی 11ماه و 11 روزه منتهی به: 31/06/1393 1393/08/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 11ماه و 11 روزه منتهی به: 31/06/1393 1393/07/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 11ماه و 11 روزه منتهی به: 31/06/1393 1393/07/27
صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی 8 ماه و 11 روزه منتهی به: 31/03/1393 1393/04/30
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 8 ماه و 11 روزه منتهی به: 1393/03/31 1393/04/22
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ششماهه منتهی به 29/12/92 1393/02/30
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 29/12/92 1393/02/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به: 29/12/1392 1393/02/03
صورتهای مالی منتهی به 30 آذر 92 1392/11/02