اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 792,072,728,149 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,839,620 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,839,620 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,997,926 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 73,072

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/20

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیران سرمایه گذاری:

سهند جلال سهندي، زينب زارعي ، آرميشا سعديان

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پردازه ايران مشهود